నాజీవితం నీకై సమర్పింతును

Lyrics Details

 

Singer: SWAROOP MARTIN
Lyrics Writer: SWAROOP MARTIN
Music Director: SWAROOP MARTIN
Actors: SWAROOP MARTIN Credits: SWAROOP MARTIN

Lyrics:

నా జీవితం నీకై సమర్పింతునూ ప్రతిక్షణమూ ప్రభువా నీ సేవకై
(నీ కృప నాకు ఏ చాలును బ్రతుకంతా క్షేమం (2)

హా…… హల్లెలూయ (2)

(నా జీవితం నీకై)

1) పచ్చనైన ఒలివల చిగురింప జేయుము
నీ సాక్షిగా నన్ను కడవరకు నిలుపుము
విలువైన నీ పిలుపే నన్ను నడిపిన నీ పనికై
సువార్తను యాగముగా ప్రకటించి పాడెదను
వెంబడించినడచి వెళ్లే దాసునిగా
ఆగిపోక సాగిపోయే ప్రియ దాసునిగా

హా…… హల్లెలూయ (2)

(నా జీవితం నీకై)

2)ప్రార్థించి పోరాడే శక్తినీ కలిగించుము
చిత్తాన్ని నెరవేర్చే జీవింతుము నాకీయుము
పంటెంతో విస్తారం సాగు చేయ నేర్పుము
కోతకాలానికి సమయాన్ని నాకిమ్ము
శుద్ధి చేయుము నన్ను నీతో ఫలించుటకు
స్థిరముగా నుంచుము నీతో ఫలించుటకు

హా…… హల్లెలూయ (2)

(నా జీవితం నీకై)

3)ఎవరి ఎదుటా నను సిగ్గుపడనీయక నీ ప్రేమ విలువలో నన్నూ హెచ్చించుము
ఏమున్నా లేకున్నా నీ కొరకు బ్రతికేదను
ఎవరున్నా లేకున్నా నీవుంటే చాలయ్య
నమ్మకంగా నన్నుంచుము నీ పాత్రగా కడవరకు నడుపించుము నీ పాత్రగా

ఆమేన్

YouTube Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *