ప్రభువా నిన్నే తలచీ తలచీ

Lyrics Details

 

Singer: SWAROOP MARTIN
Lyrics Writer: SWAROOP MARTIN
Music Director: SWAROOP MARTIN
Actors: SWAROOP MARTIN Credits: SWAROOP MARTIN

Lyrics:

ప్రభువా నిన్నే తలచి తలచి కొలిచెదనయ్యా నా రాజు నీవే యేసయ్యా వేదకి వెంబడించీ పట్టుకొని రక్షించావు (2)

శ్వాస నీవే సర్వం నీవే కొండా నీవే నా అండ నీవే

ప్రభువా నిన్నే తలచి తలచి కొలిచెదనయ్యా

1) లోయలలో లోతులలో అడవులలో… ఎడారులలో నా చేయి పట్టుకొని నీ కృపలో నడిపించి నలిగినా బ్రతుకునకు దిక్కువు నీవే
(నీ కార్యములూ చాటిచెప్పెదను నీతి సూర్యుడా మా యేసయ్య (2)

ప్రభువా నిన్నే తలచి తలచి కొలిచెదనయ్యా నా రాజు నీవే యేసయ్యా
(వేదకి వెంబడించీ పట్టుకొని రక్షించావు (2)

2) నా శోక సమయాన కృంగిన వేళ నన్ను దర్శించీ మాట్లాడితివీ
నిరాశా నిస్పృహాయందు వాక్యముతో నన్ను బలపరచితివీ
నమ్మిన వారే విడిచిపోయినా చేయందించీ ప్రేమించితివీ (నిత్యజీవమా నా బలమా నీకేమి చెల్లింతును నా యేసయ్య (2)

ప్రభువా నిన్నే తలచి తలచి కొలిచెదనయ్యా నా రాజు నీవే యేసయ్యా పదికి వెంబడించి పట్టుకొని రక్షించావు (2)

శ్వాస నీవే సర్వం నీవే కొండా నీవే నా అండ నీవే

ప్రభువా నిన్నే తలచి తలచి కొలిచెదనయ్యా

YouTube Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *