నీ ప్రేమ కనికరం

Lyrics Details

 

Singer: swaroop martin
Lyrics Writer: swaroop martin
Music Director: swaroop martin
Actors: swaroop martin Credits: swaroop martin

Lyrics:

నీ ప్రేమ కనికరం నాపై చూపే యేసయ్య (2) నా ప్రియుడా నా యేసయ్యా నీ కృప ఏ చాలునయ్యా (2)
మంచి కాపరి నా మంచి కాపరి (2)
నీ ప్రేమ కనికరం నాపై చూపే యేసయ్య (2)

1) స్నేహితులూ చుట్టాలు విడచినా నన్ను విడువనీ
నీ కృపా సోదరులు తల్లిదండ్రులు మరచినా నన్ను మరువనీ నీ కృపా
నా కష్టకాలములో నా దుఃఖ సమయానా
నా చేయి విడువకా ఎడబాయని నీ.. కృపా
నా చేయి విడువక ఎడబాయని నీ కృపా

(కోరస్)
మంచి కాపరి నా మంచి కాపరి (2)
నీ ప్రేమ కనికరం నాపై చూపే యేసయ్యా

1) నిస్సహాయ స్థితిలో బలపరిచిన నీ కృపా హిమము కంటి తెల్లగా మార్చే నీ.. కృప నీ సాక్షిగా నేను జీవింతునయ్యా
(ఉన్నతమైనా స్థితినిచ్చినదీ
నీ కృపా (2)

(కోరస్)
మంచి కాపరి నా మంచి కాపరి (2)
నీ ప్రేమ కనికరం నాపై చూపే యేసయ్య (2)

2) నీ రెక్కల క్రింద నను దాచినా నీ.. కృపా నీ చిత్తమునూ ఎరిగినట్లుగా నన్ను మలచినా నీ కృపా నిన్ను వెదకుట నేర్పించి పరిశుద్ధతతో నింపీ
(భయ భక్తులు కలిగించి స్థిరపరిచినా నీ.. కృపా (2)

(కోరస్)
మంచి కాపరి నా మంచి కాపరి (2)
నీ ప్రేమ కనికరం నాపై చూపే యేసయ్య (2) నా ప్రియుడా నా యేసయ్యా నీ కృప ఏ చాలునయ్యా (2)

(కోరస్)
మంచి కాపరి నా మంచి కాపరి (2)
నీ ప్రేమ కనికరం నాపై చూపే యేసయ్య (2)

YouTube Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *