నా ఘనదైవమా నా తండ్రి

Lyrics Details

 

Singer: swaroop martin
Lyrics Writer: swaroop martin
Music Director: swaroop martin
Actors: swaroop martin Credits: swaroop martin

Lyrics:

నా ఘన దైవమా నా తండ్రి యేసయ్యా యేసయ్యా (2)
మరణించే త్యాగం మరువలేని త్యాగం
క్షమించే ఆ ప్రేమే మరపురాని ప్రేమ
హల్లెలూయ స్తోత్రాలయ్యా (2)
నా ఘన దైవమా నా తండ్రి యేసయ్యా యేసయ్యా (2)

1) రాగము నీవే స్తుతి గీతానికీ గమకము నీవే నాగానానికీ
ప ప ప స ని స ప ప ప ప ద ని స
రాగము నీవే స్తుతి గీతానికీ గమకము నీవే నాగానానికీ
ప్రకటిన్తునయ్యా నా జీవితకాలమంతా
నీ పాటనై ప్రాణమున్నంతవరకు(2)
నాగళము నుండి వినపడని ప్రతి చోట సరిగమలతో కీర్తింతు నీ నామం

(నా ప్రాణ ప్రియుడా నా తండ్రి యేసయ్య)
నా ఘన దైవమా నా తండ్రి యేసయ్యా యేసయ్యా (2)

2) ప్రాణము నీవే నా పాటకి శృతిలయ నీవే నా జీవితానికి (2)
ఆశయాల సారదివై నాఆశలు తీర్చితివి
ఆశ్రయమా నా బంధమా (2)
సంగీత స్వరములతో స్తుతియింతును అనుదినము
నన్ను శృతి చేయుమా నా తండ్రి యేసయ్య

(నా ప్రాణ ప్రియుడా నా తండ్రి యేసయ్య)

నా ఘన దైవమా నా తండ్రి యేసయ్యా యేసయ్యా (2)

3) గమ్యము నీవే నా యాత్రకి
తోడువు నీవే
ఇరుకుమార్గానికి (2)
వాక్యపు వెలుగులో నడిచెదనయ్య.నీరాక్షణ గూర్చి పాడెదనయ్యా
బ్రతుకంతా నీ సేవే చేసెదయనూ. ప్రాణమున్నంతవరకు నీకీర్తిని చాటెదనూ

(నా ప్రాణ ప్రియుడా నా తండ్రి యేసయ్య)

నా ఘన దైవమా నా తండ్రి యేసయ్యా యేసయ్యా (2)
మరణించిన త్యాగం మరువలేని త్యాగం
క్షమించే ఆ ప్రేమే మరపురాని ప్రేమ
హల్లెలూయ స్తోత్రాలయ్యా (2)

నా ఘన దైవమా నా తండ్రి యేసయ్యా యేసయ్యా (2)

YouTube Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *