నాజరేయుడా నా యేసయ్య

Lyrics Details

 

Singer: swaroop martin
Lyrics Writer: swaroop martin
Music Director: swaroop martin
Actors: swaroop martin Credits: swaroop martin

Lyrics:

నజరేయుడా నా యేసయ్యా పదివేలలో పోల్చదగిన వాడా(2)
సత్యముగల రాజా జీవ మార్గమని (2) గళమెత్తి చాటేదనూ యేసయ్య గళ్ళమెత్తి చాటేదనూ మెస్సయ్య

నజరేయుడా నా యేసయ్యా పదివేలలో పోల్చదగిన వాడా

1)అంధకార స్థితిలో నుండీ.. లేవనెత్తు వాడవు నీవే.. చితికినా బ్రతుకులో.. వెలుగైన వాడవు నీవే..
నిన్న నేడు నిరంతరం ఒక్క రీతి యైన దేవుడు నీవే
తల్లి కన్నా తండ్రి కన్నా మిన్నగ ప్రేమించే దేవుడు నీవే..
మహిమ ఘనత నీకే చెల్లును ఆమెన్ హల్లెలూయ (2)

హా హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తుతి స్తోత్రం హల్లెలూయ స్తుతి స్తోత్రం హల్లెలూయ

నజరేయుడా నా యేసయ్యా పదివేలలో పోల్చదగిన వాడా(2)
సత్యముగల రాజా జీవ మార్గమని (2) గళమెత్తి చాటేదనూ యేసయ్య గళ్ళమెత్తి చాటేదనూ మెస్సయ్య

2) మరణ చాయల్లో వెలుగై
నీ ప్రేమ నన్ను తాకెనూ నీ కృప నాపై ఉన్నదీ లేకుంటే ఏమవుదునో
నూతన వస్త్రము నాకిచ్చీ మహిమతో నింపిన దేవా
నీకిష్టమైనా పాత్రగా నన్ను వాడుకొనుము జీవితమంతా.
మహిమ ఘనత నీకే చెల్లును ఆమెన్ హల్లెలూయ (2)

హా హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తుతి స్తోత్రం హల్లెలూయ స్తుతి స్తోత్రం హల్లెలూయ

నజరేయుడా నా యేసయ్యా పదివేలలో పోల్చదగిన వాడా(2)
సత్యముగల రాజా జీవ మార్గమని (2) గళమెత్తి చాటేదనూ యేసయ్య గళ్ళమెత్తి చాటేదనూ మెస్సయ్య

నజరేయుడా నా యేసయ్యా పదివేలలో పోల్చదగిన వాడా

YouTube Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *