దేవుని కృపయేనాకు చాలును

Lyrics Details

 

Singer: swaroop martin
Lyrics Writer: swaroop martin
Music Director: swaroop martin
Actors: swaroop martin Credits: swaroop martin

Lyrics:

దేవుని క్రుపయే నాకు చాలును
భయమే లేదుగా.(2)
నా తండ్రి వస్తాడు నన్ను తీసుకెళ్తాడు నిత్య రాజ్యమిస్తాడు నా తండ్రి యేసయ్య 2( దేవుని)

(హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ ) 2

1) ఏ స్థితిలోనైనా ఏ సమయానైనా. ఎల్లవేళలా నాకు కృపయే ఆధారం
నన్ను బ్రతికించినది కృపయే ప్రాణము నిలిపినది కృపయే
నీడలావెంతవుoడి నడిపిoచుచున్నాడు
ఘనమైన నామము సంగీతమై
బ్రతుకంతా ప్రభువే రక్షణy ఎన్నడు వీడని బంధం వేసి
శుద్ధిచేసి నన్ను సిద్ధపరిచి.
ఆత్మతో నింపి నన్ను పరిశుద్దపరచెనూ.

Chorus
(ఎంతగొప్పడేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయనే.

(దేవుని )

2) నా పాదములకు రాయి తగలకుండా
నన్ను కాయను నా గొప్పరక్షకుడు.
ఉన్నతమైన దేవుని చాటున
సర్వశక్తిని రెక్కల క్రింద.
నన్ను దాచియున్నాడు అపాయమేమియురాదు.
త్రాచు పాములు భుజంగములు అనగద్రొక్కుచు వెల్లేదను
సాతాను శక్తులన్నిటిపై నాకఅధికారాన్ని నాకిచ్చెను .
సింహాల మధ్యనైనా క్షేమము కలుగునూ

Chorus
(ఎంతగొప్పడేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయనే).

(దేవుని )

3) జీవిత యాత్రలో నాతో ఉన్నాడు
నుతనా ఎరుషలేముకు నన్ను చేర్చునూ
నా తండ్రి ఇంటిలో నిత్యానందం .
నా తండ్రి ఇంటిలో నాట్యమాడెదనూ
దేవదూతలతో నే కలిసి హలలెలూయ పాటలు పాడెదను
పరలోకగుంపులోచేరి గంభీర గానాలు చేసెదను. యుగయుగములు నా తండ్రితో జీవించెదనూ

YouTube Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *